Nghị luận về Thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Bài làm

Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam luôn phát huy truyền thống của dân tộc, nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu trong các hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thanh niên tiếp tục là lực lượng xã hội to lớn, là chủ thể sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên nước ta càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.Đảng xác định thanh niên giữ ví trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh”.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Bên cạnh vai trò thì thanh niên có quyền và trách nhiệm thể hiện những ước mơ chính đáng, làm chủ tương lai của mình, làm giàu cho bản thân và Tổ quốc, vươn lên khẳng định khả năng của tuổi trẻ. Đồng thời, cần phải tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện để có những tri thức đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới, đóng góp một phần sức lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại đất nước. Không chỉ thế, thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức của bản thân; luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ, chứ không phải ai khác, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Topics #bà #Bác Hồ #bài làm văn #bạn thân #Chí khí anh hùng #chiến thắng #con người #đất nước #hiện đại #học tập #khát vọng #lòng yêu nước #Mộ #niềm tin #thanh niên #Tuổi trẻ #ước mơ #văn minh